تعرفه مکالمه ایرانسل

تعرفه سیم کارت های دائمی و اعتباری

نوع خدماتهزینه سیم‌کارت دائمیهزینه سیم‌کارت اعتباری  
از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر ۵۹/۹ تومان/دقیقه۸۹/۹ تومان/دقیقه  
از خط ایرانسل به سایر خطوط۵۹/۹ تومان/دقیقه ۸۹/۹ تومان/دقیقه  
از خط ایرانسل به خط ثابت۵۹/۹ تومان/دقیقه۸۹/۹ تومان/دقیقه  
پیامک به خطوط همراه (فارسی)۹/۹ تومان۱۱/۶ تومان  
پیامک به خطوط همراه (لاتین)۲۲/۲ تومان۲۷/۴ تومان  
پیامک به خطوط ثابت (فارسی یا لاتین)۱۳ تومان۱۳ تومان